Gemensamt finansierade verksamheter

HTA-verksamhet

HTA-enheten, en del av CAMTÖ, Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro län, har i uppdrag att i samarbete med medarbetare från övriga regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion genomföra HTA-genomgångar, d.v.s. systematiska sammanställningar av kunskapsunderlag kring specificerade områden, enligt fastställd arbetsordning utifrån frågeställningar som aktualiseras i sjukvårdsregionen. Då befintligt kunskapsunderlag saknas eller bedöms otillräckligt kan enheten initiera aktiviteter för att skapa nytt kunskapsunderlag.

HTA-enheten leds av ett sjukvårdsregionalt HTA-råd, bestående av en representant från samtliga regioner i sjukvårdsregionen och två representanter från HTA-enheten CAMTÖ.  
Medlemmarna i HTA-rådet ansvarar för att fånga upp aktuella områden där behov av systematisk kunskapssammanställning finns och att gemensamt prioritera bland de frågeställningar som kommer in till rådet. För att kunna genomföra kunskapssammanställningar ansvarar HTA-rådets medlemmar för att inom respektive region vid behov rekrytera medarbetare med specialkunskap inom specifika frågeställningar.


Kontaktperson
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxvdWlzZS5vbHNzb25AcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkxvdWlzZSBPbHNzb248L2E+, Enhetschef CAMTÖ

Länkar
HTA-enheten Camtö

Login