Vårmöte 2022 – Kunskapsstyrning Mellansverige

Kunskapsstyrningsgruppen arrangerade ett digitalt vårmöte den 20e maj 2022 i syfte att informera om pågående nationella och sjukvårdsregionala gruppers uppdrag och insatser. Målgrupp var ledamöter i Mellansveriges regioners sjukvårdsregionala programområden eller samverkansgrupper samt Mellansveriges representanter eller processledare i motsvarande nationella grupperingar.

Inledningsvis gav Ylva Nilsagård, ordförande i Kunskapsstyrningsgruppen (KSG), en kort resumé av det nationella kunskapsstyrningssystemets bakgrund. Hösten 2017 beslutade Sveriges 21 regioner att ingå i ett gemensamt system för kunskapsstyrning baserat dels på ett långvarigt samarbete mellan regionerna samt ett flertal utredningar. Systemet har därefter utvecklats och stärkt samverkan både inom och utanför systemet. Nu har genomlysningar genomförts för att se om de mål man satte 2017 har uppfyllts som underlag för en långsiktig utvecklingsplan av kunskapsstyrningssystemet.  

Johanna Woltjer, region Uppsala samt KSG, berättade dels om den genomlysning som Leading Healthcare har gjort och dels om huvuddragen i den kommande utvecklingsplanen. Båda dessa underlag kommer att läggas upp på SVNs webb så snart de är beslutade.

Johanna Kain, sakkunnig (SKR), samt Emma Vintemon, tjänsteansvarig (Inera) berättade om arbetet med Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd (NKK) som är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll.

Katarina Wijk Mellansveriges ledamot i nationell samverkansgrupp Forskning och Life science beskrev hur de har tagit sig an sitt uppdrag. Samverkansgruppen ska bland annat se till att forskningsresultat integreras i de nationella grupperingarnas arbete.

Det nationella medicintekniska produktrådet (MTP) ger rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården. Ulrica Fjärstedt, Mellansveriges representant i MTP-rådet och ordförande i motsvarande sjukvårdsregionala grupp berättade om deras arbete.

Kjell-Ola Engman, representerar Mellansverige i  den nationella arbetsgruppen Health Technology Assessment (HTA). Bildande av denna arbetsgrupp syftar till att integrera sjukvårdsregional HTA-kompetens och HTA-kapacitet i systemet. Bland annat ansvarar den för den vägledning som ska beskriva konsekvenser av de kunskapsstöd som utvecklas inom systemet. De är också en viktig del i vårt värdskapsuppdrag. Kjell-Ola representerar även Mellansveriges samverkansgrupp HTA samt den nybildade samverkansgruppen Hälsoekonomi.

Den nationella samverkansgruppen Stöd för Utveckling och Ledarskap ger stöd till arbetssätt och strukturer för att nyttiggöra kunskapsstöd. Ann-Charlotte Norman, representerar Mellansverige i denna grupp och är ordförande i vår sjukvårdsregionala motsvarighet och berättade mer om deras arbete.

I höst har vi en beslutad, långsiktig utvecklingsplan som kan guida vår fortsatta, gemensamma arbete i syfte att uppnå en ännu bättre, mer resurseffektiv och mer jämlik hälso- och sjukvård. Stort tack till alla er som på ett generöst och framåtsyftande sätt bidrar till att uppnå syftet med kunskapsstyrningssystemet och en tillönskan om en trevlig sommar!

Kunskapsstyrningsgruppen gm

Ylva Nilsagård

Om kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

I länken finner ni en film om kunskapsstyrning.

Login