Nyheter

 • 2022-11-23 13:41

  Vårdförlopp och vårdprogram kompletterar varandra

  Den 6 december 2022 hålls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård. I mitten av november avslutades en remissrunda för det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Hur hänger dessa kunskapsstöd ihop?

  Fokus i vårdprogrammet är att beskriva den palliativa vårdens innehåll. Här finns konkreta råd för handläggning av symtom, teamarbete runt patient och närstående samt kring kommunikation och närståendestöd.

  Vårdförloppet ger en mer övergripande beskrivning av vilka patienter som kan gagnas av ett palliativt förhållningssätt och när i tid olika insatser kan vara aktuella. Som komplement till vårdprogrammet ger vårdförloppet även konkreta verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården, exempelvis
  i form av kvalitetsindikatorer och ett kvalitetsunderlag för regioner, kommuner och verksamheter.

  Uppdraget att ta fram vårdförloppet kommer från det nationella programområdet (NPO) äldres hälsa och palliativ vård.

  – Genom tillägget ”palliativ vård” i namnet på NPO, som gjordes nyligen blir det tydligt att palliativ vård berör alla åldersgrupper. Palliativ vård ges inte bara vid livets slut utan även i tidigare skeden av livshotande sjukdomar, säger Madelene Johanzon, ordförande för NPO äldres hälsa och palliativ vård.

  Det finns ett mycket nära samarbete mellan nationell arbetsgrupp (NAG) palliativ vård som tar fram vårdförloppet och Regionala cancercentrum (RCC) som ansvarar för vårdprogrammet. Målet med samarbetet är att nationella dokument rörande palliativ vård ska kunna komplettera varandra och vara samstämmiga.
  En dialog har även inletts med Socialstyrelsen inför planerad revision av de nationella riktlinjer som finns för palliativ vård.

  – Vi hjälps åt med att föra den palliativa vården framåt, i hela Sverige och vill undvika dubbelarbete i en tid med begränsade resurser, säger Ursula Scheibling, ordförande för NAG palliativ vård.

  I vårdprogramgruppen vid RCC ingår därför en formell representant för NAG palliativ vård och i NAG ingår en formell representant för det nationella vårdprogrammet.

  Anmäl dig HÄR till webbinariet om vårdförloppet för palliativ vård

  Läs mer om NPO äldres hälsa och palliativ vård på SKR:s webbplats:
  Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård
  Sjukvårdsregion Mellansverige har nationellt värdskap för detta NPO.

  info
 • 2022-05-27 08:50

  Vårmöte 2022 – Kunskapsstyrning Mellansverige

  Kunskapsstyrningsgruppen arrangerade ett digitalt vårmöte den 20e maj 2022 i syfte att informera om pågående nationella och sjukvårdsregionala gruppers uppdrag och insatser. Målgrupp var ledamöter i Mellansveriges regioners sjukvårdsregionala programområden eller samverkansgrupper samt Mellansveriges representanter eller processledare i motsvarande nationella grupperingar.

  Inledningsvis gav Ylva Nilsagård, ordförande i Kunskapsstyrningsgruppen (KSG), en kort resumé av det nationella kunskapsstyrningssystemets bakgrund. Hösten 2017 beslutade Sveriges 21 regioner att ingå i ett gemensamt system för kunskapsstyrning baserat dels på ett långvarigt samarbete mellan regionerna samt ett flertal utredningar. Systemet har därefter utvecklats och stärkt samverkan både inom och utanför systemet. Nu har genomlysningar genomförts för att se om de mål man satte 2017 har uppfyllts som underlag för en långsiktig utvecklingsplan av kunskapsstyrningssystemet.  

  Johanna Woltjer, region Uppsala samt KSG, berättade dels om den genomlysning som Leading Healthcare har gjort och dels om huvuddragen i den kommande utvecklingsplanen. Båda dessa underlag kommer att läggas upp på SVNs webb så snart de är beslutade.

  Johanna Kain, sakkunnig (SKR), samt Emma Vintemon, tjänsteansvarig (Inera) berättade om arbetet med Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd (NKK) som är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll.

  Katarina Wijk Mellansveriges ledamot i nationell samverkansgrupp Forskning och Life science beskrev hur de har tagit sig an sitt uppdrag. Samverkansgruppen ska bland annat se till att forskningsresultat integreras i de nationella grupperingarnas arbete.

  Det nationella medicintekniska produktrådet (MTP) ger rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården. Ulrica Fjärstedt, Mellansveriges representant i MTP-rådet och ordförande i motsvarande sjukvårdsregionala grupp berättade om deras arbete.

  Kjell-Ola Engman, representerar Mellansverige i  den nationella arbetsgruppen Health Technology Assessment (HTA). Bildande av denna arbetsgrupp syftar till att integrera sjukvårdsregional HTA-kompetens och HTA-kapacitet i systemet. Bland annat ansvarar den för den vägledning som ska beskriva konsekvenser av de kunskapsstöd som utvecklas inom systemet. De är också en viktig del i vårt värdskapsuppdrag. Kjell-Ola representerar även Mellansveriges samverkansgrupp HTA samt den nybildade samverkansgruppen Hälsoekonomi.

  Den nationella samverkansgruppen Stöd för Utveckling och Ledarskap ger stöd till arbetssätt och strukturer för att nyttiggöra kunskapsstöd. Ann-Charlotte Norman representerar Mellansverige i denna grupp och är ordförande i vår sjukvårdsregionala motsvarighet och berättade mer om deras arbete.

  I höst har vi en beslutad, långsiktig utvecklingsplan som kan guida vår fortsatta, gemensamma arbete i syfte att uppnå en ännu bättre, mer resurseffektiv och mer jämlik hälso- och sjukvård. Stort tack till alla er som på ett generöst och framåtsyftande sätt bidrar till att uppnå syftet med kunskapsstyrningssystemet och en tillönskan om en trevlig sommar!

  Kunskapsstyrningsgruppen gm

  Ylva Nilsagård  info
Login