Nyheter

 • 2020-11-16 13:25

  Aktuellt om coronapandemin i sjukvårdsregionen

  I Sjukvårdsregion Mellansverige ingår sju olika regioner. Varje region rapporterar individuellt om status kring Covid-19:

  Region Dalarna
  Region Gävleborg
  Region Sörmland
  Region Uppsala
  Region Värmland
  Region Västmanland
  Region Örebro län

  info
 • 2020-10-28 16:10

  Nyhet och länk till workshop om sköra äldre Kunskapsstyrning: se workshop om äldres hälsa i efterhand

  Det nationella programområdet Äldres hälsa som hör till sjukvårdsregionen, delar nu material i arbetet med att ta fram en gemensam grund för sköra äldre. Innehållet ligger i det nyhetsbrev som går ut nationellt varje månad från webben för kunskapsstyrning. Prenumerera om du inte redan gör det.

  info
 • 2020-10-02 14:22

  Förnyat och utvecklat sjukvårdsregionalt avtal

  Samverkansnämnden har tagit beslut om ett nytt samverkansavtal. Det nya avtalet syftar till att utveckla samarbetet mellan de sju regionerna som ingår. Namnbyte till Sjukvårdsregion Mellansverige ingick också i beslutet.

  Det nya samverkansavtalet gäller från 2021, och reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen. Det ger också möjlighet till att utveckla regionala lösningar inom specialområden. Det nya namnet, Sjukvårdsregion Mellansverige, syftar till att tydligare beskriva vad sjukvårdsregionen är.

  – Det känns mycket bra att de sju regionerna nu utvecklar det gemensamma avtalet för en mer jämlik hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen. Men också att det skapas bättre förutsättningar för att adressera regionala utmaningar inom exempelvis tillgänglighet och kompetensförsörjning, menar Andreas Svahn (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

  Innan avtalet träder i kraft vid årsskiftet ska det också godkännas av samtliga regioner i sjukvårdsregionen.

  Länk till handlingar, Samverkansnämnden.

  info
 • 2020-09-29 11:43

  Nyhetsbrev om kunskapsstyrning

  Prenumererar du på nyhetsbrevet från systemet för kunskapsstyrning? Om du gör det kan du en gång i månaden på ett enkelt sätt ta del av det gemensamma arbetet. I det senaste kan du bland annat lyssna till Mats Bojestig, styrgruppsordförande nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, där han kort berättar om viktiga frågor i höstens arbete och vad som sas vid senaste styrgruppen den 25 september.

  Länk för prenumeration.

  info
 • 2020-09-16 08:00

  Tre nya vårdförlopp på remiss

  Systemet för kunskapsstyrning skickar nu ut tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på remiss. Det är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Remisserna är öppna, vilket innebär att alla som känner sig berörda kan svara. Remisserna är viktiga för att kvalitetssäkra vårdförloppen och denna gång är 27 november sista svarsdatum.

  Madelene Johanzon från Region Värmland är ordförande för nationellt programområde, NPO, Äldres hälsa. Det är ett av fyra NPO som sjukvårdsregion Uppsala Örebro har värdskap för.
  – Vårdförloppet kognitiv svikt vid demensjukdom omfattar utredning fram till att diagnos ställs eller inte. Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska göras, i vilken ordning och att de ska starta i ett tidigt skede. På så sätt kan utredningstider kortas och skapa bättre förutsättningar för patientgruppen inom primärvården. Dessutom ökar möjligheterna att koppla ihop vård och omsorg för en god, nära och sammanhållen vård.

  Vårdförlopp på gång
  Den 25 september kommer styrgruppen för kunskapsstyrning att besluta om införande av tre nya vårdförlopp: schizofreni förstagångsinsjuknande, KOL och kritisk benischemi. Information finns då på www.kunskapsstyrningvard.se
  I övrigt pågår arbete med 15 nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.
  Mallar och instruktioner för remissvar finns på webben för kunskapsstyrning: www.kunskapsstyrningvard.se

  info
 • 2020-09-01 14:29

  Samverkan nyckel under coronapandemin

  Sommar går mot höst med ett läge som fortfarande är oklart vad gäller coronapandemin och dess konsekvenser. När det gäller arbete med systemet för kunskapsstyrning är en hel del fördröjt, samtidigt som arbete fortgår där det är möjligt.

  Hanteringen av coronaviruset covid-19 har förstås varit prioriterat inom hela hälso- och sjukvården. Systemet för kunskapsstyrning har visat sig fruktbart både som kontaktnät och som kanal för informationsutbyte. På nationella webben för kunskapsstyrning finns rekommendationer och riktlinjer vid covid-19 samlade på ett överskådligt vis, inklusive länkar till aktuell myndighet.

  Uppsala Örebro sjukvårdsregion samverkar inom flera områden. Fokusområden är verksamhet och utbildning, utbildning och kompetensförsörjning, digitalisering och e-hälsa, samt kunskapsstyrning. Samverkansnämnden är det politiska beslutsorganet och ledningsgruppen dess tjänstemannaledning.

  Sjukvårdsregionen har inom ramen för systemet för kunskapsstyrning värdskap för 4 av 26 nationella programområden (NPO): Akut vård, hjärt- och kärlsjukdomar, äldres hälsa samt öron-, näs- och halssjukdomar. Vårdförloppet för stroke och TIA är ett av tre vårdförlopp som beslutades i maj, ta del av material och filmer på nya webben. I slutet av september förväntas ytterligare 3 vårdförlopp beslutas (KOL, kritisk benischemi och schizofreni-förstagångsinsjuknande) och i sjukvårdsregionens 26 olika regionala programområden pågår arbete av olika intensitet.

  info
 • 2020-06-02 11:49

  Ny webb ska stödja kunskapsbaserad vård

  Webbplatsen kunskapsstyrningvard.se ska underlätta kommunikationen på nationell nivå i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper på nationell nivå kan nu berätta om sitt arbete där.

  Utöver information om nationella grupper innehåller webben information om kunskapsstyrningssystemet samt stöd, verktyg och relevanta källor inom kunskapsstyrningens tre delar; kunskapsstöd, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.
  Läs mer på nya webben

  info
Login