Nyheter

 • 2021-11-03 08:55

  Kunskapstyrningsgruppens höstmöte från den 20 oktober 2021

  Klicka här för att se inspelningen från Kunskapstyrningsgruppens höstmöte från den 20 oktober 2021.

  På programmet (ca 2,5 timme)

  Kjell-Ola Engman presenterade Nationell arbetsgrupp HTA och Sjukvårdsregional samverkansgrupp HTA
  HSD Mats Bojestig berättade om läget i det nationella kunskapsstyrningsarbetet
  HSD Michael Köhler, region Uppsala gav sitt perspektiv på kunskapsstyrning                                                                            
  Emil Hagström, Eva Stjernström och Robert Sarkadi presenterade samarbete mellan programområden och primärvårdsrådet utifrån vårdförlopp hjärtsvikt                                           
  Björn Lundahl beskrev region Sörmlands arbete med Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd                                   
  Slutligen gavs en presentation av den reviderade uppdragsbeskrivningen för RPO av PO Gustafsson             

  info
 • 2021-06-01 07:40

  Dokumentation från sjukvårdsregionalt möte 28 maj

  Här på webben hittar du material och dokumentation från det sjukvårdsregionala mötet 28 maj 2021. Tema för mötet var uppföljning och analys inom systemet för kunskapsstyrning, samt plattformen för kunskapsstöd NKK, nationellt kliniskt kunskapsstöd.

  Styrande dokument kunskapsstyrning

  info
 • 2021-05-24 15:14

  Utvecklingen av Covid-19 i sjukvårdsregionen

  Nu finns en samlingssida med bild över utvecklingen i samtliga regioner i sjukvårdsregionen. Du hittar också länkar till respektive regions lokala statiskt över smittläge och patienter som vårdas med Covid-19.

  Covid-19

  info
 • 2021-04-23 06:24

  Sjukvårdsregionen i nyhetsbrev om kunskapsstyrning

  Länkar till anmälan för webbinarier, rapport om vårdförlopp och aktuella remisser och mycket mer hittar du i senaste nationella nyhetsbrevet från systemet för kunskapsstyrning. Från sjukvårdsregion Mellansverige sändes nyligen ett webbinarium om personcentrerat sammanhållet vårdförlopp hjärtsvikt. Länk till det finns i nyhetsbrevet, precis som en artikel om Region Dalarnas trafikljusmodell som används i arbetet med vårdförlopp och anmälningsinformation till webbinarium vårdförlopp om kognitiv svikt 20 maj.

  Nyhetsbrev april kunskapsstyrningvard.se

  info
 • 2021-04-21 14:23

  Stort intresse för sjukvårdsregional temadag om självskada

  Samarbetet inom psykiatrin mellan regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige är en av grundorsakerna till att cirka 500 medarbetare från både regioner och kommuner anmälde sig till den digitala utbildningen i form av en temadag om självskada.
  Dagen initierades av den sjukvårdsregionala verksamhetschefsgruppen för psykiatri. Karin Haster, områdeschef psykiatri Region Örebro län, är ordförande för gruppen och inledde dagen med ett brett innehåll. Allt från brukarstyrd inläggning till nivåstrukturering och anpassning av färdighetsträning.
  - Utbildningen är väldigt viktig för att stärka patienters och brukares möjlighet till att få evidensbaserad och jämlik vård. Vi behöver samarbeta och lära av varandra för att kunna ge vård och omsorg med hög kvalitet. Utbildningen riktar in sig mot att vi regioner tillsammans med kommunerna arbetar med vård- och insatsprogram som utgår från kunskapsstyrningssystemets nationella programområde Psykisk hälsa.

  Psykiatri
  Nationell arbetsgrupp självskadebeteende

  info
 • 2021-03-12 07:30

  Samlade nyheter för kunskapsstyrning

  I senaste nationella nyhetsbrevet från systemet för kunskapsstyrning finns information om aktuella rapporter, händelser och riktning framöver. Det finns också länk till anmälan för Sjukvårdsregion Mellansveriges och NPO hjärt- och kärlsjukdomars, samt arbetsgrupp hjärtsvikts webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt. Det ingår i sjukvårdsregionens nationella värdskap att ansvara för detta och underlätta införande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Det är också effektivt att alltid utgå från den nationella webbplatsen kunskapsstyrningvard.se, på så sätt minskar vi dubbelarbete och förenklar implementering.

  Nyhetsbrev nationellt system för kunskapsstyrning
  Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

  info
 • 2021-02-26 16:28

  Samverkansnämndens beslut

  Här på sjukvårdsregionens webbplats finns handlingar från Samverkansnämndens möten Protokoll och handlingar Samverkansnämnden. Exempelvis beslutades aktivitetsplan för 2021 på senaste mötet 19 februari. Planen innehåller mål från sjukvårdsregion Mellansveriges fyra olika fokusområden. Bland annat att kunskapsstyrningen med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ska följa den nationella inriktningen, stödja nationell inriktning av nivåstrukturering, stödja utveckling av sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd, samt utveckla it-samarbetet.  

  info
 • 2021-01-18 15:21

  Kunskapsstöd, vårdförlopp på remiss och nya överenskommelser

  Fyra gånger per år med start 15 februari, skickas öppna remisser för vårdförlopp och vårdprogram. Oftast samordnas svar inom respektive organisation eller intresseförening, men alla har möjlighet att lämna synpunkter. På nationella webbplatsen kunskapsstyrningvard.se finns all information. På samma webbplats beskrivs också de nya överenskommelserna mellan regering och Sveriges regioner. Till personcentrerade sammanhållna vårdförlopp avsätter regeringen 290 miljoner.

  Remisser vårdförlopp och vårdprogram
  nationella överenskommelser   

  info
 • 2020-12-02 14:28

  Digital dialog med sjukvårdsregionen och Lena Hallengren #vård i rörelse

  Den 9 december sändes dialogen vård i rörelse där politiker och tjänstepersoner från sjukvårdsregioenn samtalade med socialministern. Fokus på dialogen mellan sjukvårdsregion Mellansverige och Lena Hallengren var tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet. Hon svarade också på frågor som hade skickats in från åhörare.

  De två timmarna spelades in och finns tillgängligt i efterhand via länken nedan.

  Dialogen direktsänds via regeringen.se

  info
 • 2020-11-16 13:25

  Aktuellt om coronapandemin i sjukvårdsregionen

  I Sjukvårdsregion Mellansverige ingår sju olika regioner. Varje region rapporterar individuellt om status kring Covid-19:

  Region Dalarna
  Region Gävleborg
  Region Sörmland
  Region Uppsala
  Region Värmland
  Region Västmanland
  Region Örebro län

  info
 • 2020-10-28 16:10

  Nyhet och länk till workshop om sköra äldre Kunskapsstyrning: se workshop om äldres hälsa i efterhand

  Det nationella programområdet Äldres hälsa som hör till sjukvårdsregionen, delar nu material i arbetet med att ta fram en gemensam grund för sköra äldre. Innehållet ligger i det nyhetsbrev som går ut nationellt varje månad från webben för kunskapsstyrning. Prenumerera om du inte redan gör det.

  info
 • 2020-10-02 14:22

  Förnyat och utvecklat sjukvårdsregionalt avtal

  Samverkansnämnden har tagit beslut om ett nytt samverkansavtal. Det nya avtalet syftar till att utveckla samarbetet mellan de sju regionerna som ingår. Namnbyte till Sjukvårdsregion Mellansverige ingick också i beslutet.

  Det nya samverkansavtalet gäller från 2021, och reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen. Det ger också möjlighet till att utveckla regionala lösningar inom specialområden. Det nya namnet, Sjukvårdsregion Mellansverige, syftar till att tydligare beskriva vad sjukvårdsregionen är.

  – Det känns mycket bra att de sju regionerna nu utvecklar det gemensamma avtalet för en mer jämlik hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen. Men också att det skapas bättre förutsättningar för att adressera regionala utmaningar inom exempelvis tillgänglighet och kompetensförsörjning, menar Andreas Svahn (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

  Innan avtalet träder i kraft vid årsskiftet ska det också godkännas av samtliga regioner i sjukvårdsregionen.

  Länk till handlingar, Samverkansnämnden.

  info
 • 2020-09-29 11:43

  Nyhetsbrev om kunskapsstyrning

  Prenumererar du på nyhetsbrevet från systemet för kunskapsstyrning? Om du gör det kan du en gång i månaden på ett enkelt sätt ta del av det gemensamma arbetet. I det senaste kan du bland annat lyssna till Mats Bojestig, styrgruppsordförande nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, där han kort berättar om viktiga frågor i höstens arbete och vad som sas vid senaste styrgruppen den 25 september.

  Länk för prenumeration.

  info
 • 2020-09-16 08:00

  Tre nya vårdförlopp på remiss

  Systemet för kunskapsstyrning skickar nu ut tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på remiss. Det är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Remisserna är öppna, vilket innebär att alla som känner sig berörda kan svara. Remisserna är viktiga för att kvalitetssäkra vårdförloppen och denna gång är 27 november sista svarsdatum.

  Madelene Johanzon från Region Värmland är ordförande för nationellt programområde, NPO, Äldres hälsa. Det är ett av fyra NPO som sjukvårdsregion Uppsala Örebro har värdskap för.
  – Vårdförloppet kognitiv svikt vid demensjukdom omfattar utredning fram till att diagnos ställs eller inte. Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska göras, i vilken ordning och att de ska starta i ett tidigt skede. På så sätt kan utredningstider kortas och skapa bättre förutsättningar för patientgruppen inom primärvården. Dessutom ökar möjligheterna att koppla ihop vård och omsorg för en god, nära och sammanhållen vård.

  Vårdförlopp på gång
  Den 25 september kommer styrgruppen för kunskapsstyrning att besluta om införande av tre nya vårdförlopp: schizofreni förstagångsinsjuknande, KOL och kritisk benischemi. Information finns då på www.kunskapsstyrningvard.se
  I övrigt pågår arbete med 15 nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.
  Mallar och instruktioner för remissvar finns på webben för kunskapsstyrning: www.kunskapsstyrningvard.se

  info
 • 2020-09-01 14:29

  Samverkan nyckel under coronapandemin

  Sommar går mot höst med ett läge som fortfarande är oklart vad gäller coronapandemin och dess konsekvenser. När det gäller arbete med systemet för kunskapsstyrning är en hel del fördröjt, samtidigt som arbete fortgår där det är möjligt.

  Hanteringen av coronaviruset covid-19 har förstås varit prioriterat inom hela hälso- och sjukvården. Systemet för kunskapsstyrning har visat sig fruktbart både som kontaktnät och som kanal för informationsutbyte. På nationella webben för kunskapsstyrning finns rekommendationer och riktlinjer vid covid-19 samlade på ett överskådligt vis, inklusive länkar till aktuell myndighet.

  Uppsala Örebro sjukvårdsregion samverkar inom flera områden. Fokusområden är verksamhet och utbildning, utbildning och kompetensförsörjning, digitalisering och e-hälsa, samt kunskapsstyrning. Samverkansnämnden är det politiska beslutsorganet och ledningsgruppen dess tjänstemannaledning.

  Sjukvårdsregionen har inom ramen för systemet för kunskapsstyrning värdskap för 4 av 26 nationella programområden (NPO): Akut vård, hjärt- och kärlsjukdomar, äldres hälsa samt öron-, näs- och halssjukdomar. Vårdförloppet för stroke och TIA är ett av tre vårdförlopp som beslutades i maj, ta del av material och filmer på nya webben. I slutet av september förväntas ytterligare 3 vårdförlopp beslutas (KOL, kritisk benischemi och schizofreni-förstagångsinsjuknande) och i sjukvårdsregionens 26 olika regionala programområden pågår arbete av olika intensitet.

  info
 • 2020-06-02 11:49

  Ny webb ska stödja kunskapsbaserad vård

  Webbplatsen kunskapsstyrningvard.se ska underlätta kommunikationen på nationell nivå i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper på nationell nivå kan nu berätta om sitt arbete där.

  Utöver information om nationella grupper innehåller webben information om kunskapsstyrningssystemet samt stöd, verktyg och relevanta källor inom kunskapsstyrningens tre delar; kunskapsstöd, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.
  Läs mer på nya webben

  info
Login