Sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG)

Om regional arbetsgrupp finns se respektivt regionalt programområdet.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional arbetsgrupp (RAG)

Syfte med en sjukvårdsregional arbetsgrupp är att vara expertgrupp till ett programområde för ett specificerat ämnesområde och bistå programområdet med kunskap och förslag på eventuella förbättringsåtgärder inom sjukvårdsregionen. En arbetsgrupp kan vara en tillfällig eller permanent konstellation. Ledningsgruppen beslutar om arbetsgruppen kan vara permanent.
Uppdraget kan exempelvis innefatta:
1. Fördjupad analys av aktuellt område.
2. Identifiera oönskade variationer/bristande kvalitet inom sjukvårdsregionen och ge förslag på förbättringsåtgärder.
3. Stödja och vid behov samordna aktiviteter för förbättringar.

Samarbete
Samarbete sker med andra grupperingar inom kunskapsstyrningssystemet när behov uppstår.

Sammansättning ledamöter
Varje region bör som princip ha en ledamot i arbetsgruppen och sammansättningen ska innehålla relevanta professioner/experter representerande hela vårdkedjan. Representant från kommunerna utses av respektive län med hjälp av regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket). Sammansättningen i arbetsgruppen bestäms av programområdet. Ordförande utses av arbetsgruppen. Samarbete med patient/närståendeföreningar ska övervägas.

Kostnader
Respektive /region/kommun svarar för sin ledamots kostnader för medverkan i arbetsgruppen.

Rapportering
Vid arbetsgruppernas sammanträden ska minnesanteckningar föras och delges programområdet. Uppföljning av arbetsgruppens arbete sker av aktuellt programområde.

Login