Regionalt biobankscentrum - RBC

Regionalt biobankscentrum Mellansverige är en gemensam resurs för regionerna i sjukvårdsregionen.

Ett biobankscentrum finns i varje sjukvårdsregion i Sverige. De samordnar och effektiviserar arbetet med biobanksprover för vårdgivare, universitet och industri. De underlättar också arbetet med de krav biobankslagen ställer på hälso- och sjukvården kring information, samtycke, kvalitetssäkring och forskning. På nationell nivå samarbetar samtliga via Biobank Sverige.
Biobank Sverige

Information om biobankslagen finns för allmänheten på 1177.se.
Biobankslagen, 1177.se

Regionalt biobankscentrum (RBC)

• arbetar med frågor som berörs av biobankslagen, vilken reglerar hur prov från människa får sparas och användas för vård och behandling, kvalitetssäkring, utvecklingsarbete, utbildning och medicinsk forskning

• granskar, handlägger och godkänner biobanksavtal enligt multicenterprincipen

• är ett regionalt service- och kompetenscentrum och ett stöd till respektive regions biobanksorganisation i frågor som berörs av biobankslagen

• är ett stöd i uppbyggande och införande av regionernas gemensamma spårbarhetsregister över bevarade prov, kallat Svenska biobanksregistret (SBR)

• arbetar för att underlätta tillgång till prov för de tillåtna ändamålen, samt arbetar för en sjukvårdsregional infrastruktur för forskning

• har ett regionalt biobanksråd med representanter från sjukvårdsregionens regioner och RBC:s ledning, vilka samråder kring planering och styrning.

Login