Nationella kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har slutit en överenskommelse om att stödja arbetet med Nationella Kvalitetsregister under 2020. Överenskommelsen innehåller grundanslag till drygt ett hundra Nationella Kvalitetsregister, sex regionala registercentrumorganisationer samt en nationell Stödfunktion.

Den sjukvårdsregionala registercentrumorganisation, RCO Mellansverige, består av Uppsala Clinical Research Center, UCR, och RCC Mellansverige.
Registercentrumorganisationens primära uppgift är att ge kompetensmässigt stöd till de nationella kvalitetsregistren i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet inklusive integreringen i system/struktur för kunskapsstyrning. Huvudfokus är stöd till befintliga register. RCO Mellansverige driver på och stimulerar konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av kvalitetsregistren och säkerställer att adekvat stöd för detta finns.
Verksamheten samordnas av utsedda samordnare från RCC Mellansverige och Uppsala Clinical Research Center.  

Registercentrumorganisation (RCO)


Ordförande
Sara Hansson och Gustaf Hedström


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
Lena Burström och PO Gustavsson


Länkar
NSG kvalitetsregister

Dokument

Login