Samverkan Ambulanshelikoptertransporter

Regionerna har, som en del av samverkansavtalet, tecknat ett samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet.
Syftet är att säkra en hög kvalitet på det prehospitala omhändertagandet och beredskapen i samtliga regioner. Intentionen är att utnyttja existerande ambulanshelikopterresurser optimalt utan att hindras av regiongränser.
Avtal om gränslös utkallning av ambulanshelikopter finns på sidan Avtal och bilagor.

Representanter

Per Bondegård, Region Uppsala, sammankallande
Tomas Riman, Region Dalarna
Lars Lagerström, Region Gävleborg
Walentin Lindholm, Region Gävleborg
Tomas Jonsson, Region Sörmland
Fredrik Helliksson, Region Värmland
Anders Sandvik, Region Västmanland
Kristian Thorn, Region Örebro län
Peter Rask, Region Örebro län

Login