Sjukvårdsregionala samverkansgrupper

Uppdragsgivare

Samverkansnämndens ledningsgrupp är uppdragsgivare med stöd av kunskapsstyrningsgruppen.

Syfte och uppdrag

Syftet med sjukvårdsregionala programområden och sjukvårdsregionala samverkansgrupper inom Sjukvårdsregion Mellansverige, är att utgöra en länk mellan den nationella och den lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdraget omfattar:

1. Att vara mottagare för nationella kunskapsunderlag.

2. Att identifiera oönskade variationer inom sjukvårdsregionen och ge förslag till förbättringsåtgärder.

3. Att stödja och vid behov samordna aktiviteter för implementering.

4. Att utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag.

5. Att vid behov föreslå sjukvårdsregionala arbetsgrupper enligt rutin för uppstart av sjukvårdsregionala arbetsgrupper.

Samarbete

Programområdet/samverkansgruppen samarbetar med andra programområden, samverkansgrupper, berörda verksamhetschefsgrupper eller andra grupper när behov finns. Samarbete med patient/närståendeföreningar ska övervägas.

Sammansättning av ledamöter

Varje region ska ha minst en ledamot i programområdet/samverkansgruppen och sammansättningen ska innehålla relevanta professioner från hela vårdkedjan. Sjukvårdsregionens nationella ledamot i motsvarande nationella programområdet/samverkansgruppen ska ingå. Sammansättningen i programområdet ska förankras i samverkansnämndens ledningsgrupp och kunskapsstyrningsgruppen. Representant från kommunerna utses av respektive län med hjälp av regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket).

En ordförande föreslås av programområdet/samverkansgruppen och utses av kunskapsstyrningsgruppen för en period om två år i taget. Programområdet/samverkansgruppen kan vid behov adjungera ytterligare medlemmar för att fullfölja uppdragen. Programområdet ska sammanträda minst två gånger per år.

Kostnader

Respektive region/kommun ansvarar för sin deltagares kostnader för medverkan i programområdet/samverkansgruppen.

Rapportering

Vid programområdets/samverkansgruppens sammanträden ska minnesanteckningar föras och publiceras på angiven plats. En aktivitetsplan med uppställda mål upprättas årsvis. Dokumentet beskriver även pågående aktiviteter och uppföljning av tidigare uppsatta mål. Aktivitetsplanen rapporteras till kunskapsstyrningsgruppens samordnare före den 28 februari efterföljande år.

Login