Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Samverkansnämndens ledningsgrupp är uppdragsgivare med stöd av kunskapsstyrningsgruppen. Syftet med sjukvårdsregionala programområden samt sjukvårdsregionala samverkansgrupper i Sjukvårdsregion Mellansverige är att utgöra en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdraget innefattar:
1. Att vara mottagare för nationella kunskapsunderlag
2. Att identifiera oönskade variationer inom sjukvårdsregionen och ge förslag till förbättringsåtgärder.
3. Att stödja och vid behov samordna aktiviteter för implementering.
4. Att utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag
5. Att vid behov föreslå sjukvårdsregionala arbetsgrupper i enlighet med rutin för uppstart av sjukvårdsregionala arbetsgrupper.

Samarbete
Programområdet/samverkansgruppen samarbetar med andra programområden, samverkansgrupper, berörda verksamhetschefsgrupper eller andra grupperingar när behov finns. Samarbete med patient/närståendeföreningar ska övervägas.

Sammansättning av ledamöter
Varje region ska ha minst en ledamot i programområdet/samverkansgruppen och sammansättningen ska innehålla relevanta professioner från hela vårdkedjan. Sjukvårdsregionens nationella ledamot i motsvarande nationella programområdet/samverkansgruppen ska ingå. Sammansättningen i programområdet ska förankras i samverkansnämndens ledningsgrupp och kunskapsstyrningsgruppen. Representant från kommunerna utses av respektive län med hjälp av Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket).

En ordförande föreslås av programområdet/samverkansgruppen och utses av kunskapsstyrningsgruppen för en period av två år i taget Programområdet/samverkansgruppen kan vid behov adjungera ytterligare medlemmar för att fullfölja uppdragen. Programområdet ska sammanträda minst 2 gånger per år.

Kostnader
Respektive region/kommun svarar för sina deltagares kostnader för medverkan i programområdet/samverkansgruppen.

Rapportering
Vid programområdets/samverkansgruppens sammanträden ska minnesanteckningar föras och publiceras på angiven plats. En aktivitetsplan med uppställda mål upprättas årsvis. Dokumentet beskriver även pågående aktiviteter och uppföljning av tidigare uppsatta mål. Aktivitetsplanen rapporteras till kunskapsstyrningsgruppens samordnare före den 28 februari efterföljande år.

Login