Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Hälsoekonomi

Syfte och uppdrag
Syftet med sjukvårdsregionala samverkansgrupper inom Sjukvårdsregion Mellansverige är att
vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för
kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Arbetet inom RSG – hälsoekonomi syftar till att bistå de nationella programområden (NPO)*
som sjukvårdsregionen har värdskap för med kompetens inom vetenskapsområdet
hälsoekonomi.

I första hand ska arbetet inriktas på att beskriva kostnadseffektivitet och hälsoekonomiska
konsekvenser vid införande av kunskapsstöd från nationellt system för kunskapsstyrning där
Mellansverige har värdskapsansvar.

*För närvarande: Akut vård, Hjärt- och kärlsjukdomar, Äldres hälsa och Öron-, näsa- och
halssjukdomar.

Uppdraget är:
1. Att på begäran från NPO* bistå med att formulera förslag på relevanta frågor som kan
besvaras med hälsoekonomiska metoder.

2. Att efter samråd med NPO* besvara ställda frågor genom att söka, granska, värdera och
sammanställa hälsoekonomiska vetenskapliga underlag samt utföra hälsoekonomiska
beräkningar och analyser. Ingång till RSG Hälsoekonomi går via respektive NPOs
processledare, i tidigt skede, till ordförande i RSG Hälsoekonomi.

3. Att samverka med andra kompetensområden och specifika grupper (exempelvis RSG
HTA – Health Technology Assessment; RSG – Uppföljning och analys) inom systemet
för kunskapsstyrning i hälsoekonomiska frågor och frågor som ligger
hälsoekonomiområdet nära (till exempel: statistik, epidemiologi, sjukvårdsekonomi).

4. Att vara ett forum för att utbyta erfarenheter inom sjukvårdsregionen och lära av
varandra för att stärka det sjukvårdsregionala samarbetet.

5. Att efter överenskommelse utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag kopplade till
hälsoekonomi från kunskapsstyrningsgruppen.

6. Att vid behov bilda särskilda arbetsgrupper inom RSG – hälsoekonomi efter
godkännande av kunskapsstyrningsgruppen.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Representanter
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOktqZWxsT2xhLkVuZ21hbkByZWdpb25zb3JtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LamVsbC1PbGEgRW5nbWFuPC9hPg==, Region Sörmland Ordförande
Naimi Johansson, Region Örebro
vakant, Region Västmanland
Alexandra Metsini, Region Värmland
Evelina Nilsson, Region Uppsala


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen


Login