Kommunikationsstrategi

Ett övergripande mål inom Sjukvårdsregion Mellansverige är att genom samverkan erbjuda invånarna en hälso- och sjukvård av god kvalitet och på lika villkor samt bidra till en god hälsa. Detta är även sjukvårdsregionens huvudbudskap.

En kommunikationsstrategi för att stödja och utveckla samverkan inom sjukvårdsregionen har sin grund i regionernas samverkansavtal där det bland annat står att ”regionernas ambition är att arbeta i en anda av öppenhet och dialog, med gemensamt ansvarstagande och hög delaktighet.”

Syfte och kommunikationsmål

Syftet med en kommunikationsstrategi är att stödja sjukvårdsregionens arbete med att utveckla samverkan mellan regionerna och att skapa en hälso- och sjukvård på lika villkor för invånarna.

Syftet är också att bidra till att knyta samman metoder, verktyg, lokala insatser och goda exempel med övergripande nationella målbilder som exempelvis en god och nära vård.

Ett exempel på sjukvårdsregional samverkan är arbetet som sker inom nationellt system för kunskapsstyrning, med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. De syftar konkret både till jämlik vård och till att använda vårdens resurser mer effektivt.

Sjukvårdsregionens kommunikationsmål är att öka förståelse och kunskap om gemensamma mål och därmed bidra till verksamhetsnytta och främja en jämlik vård för de människor som bor i sjukvårdsregionen.

Vägledning för kommunikation

Följande principer är vägledande för kommunikationen inom sjukvårdsregionen:
• Kommunikationen bör vara sammanhållen så långt som möjligt, med gemensamma budskap som anpassas till olika förutsättningar och behov.
• Kommunikationen ska ha ett internt fokus med syfte att stödja den enskilda verksamheten.
• Eventuell samordning sker via kommunikationsdirektörerna.
• Kommunikationen bör knyta ihop lokala exempel med övergripande mål för att skapa kunskap och förståelse för helheten, både sjukvårdsregionalt och nationellt.
• Extern kommunikation bör samordnas när behov finns, oftast med respektive region som avsändare för kommunikationen.
• Regionerna har ansvar för kommunikation med invånare och patienter i respektive region.
• Samverkan kring patientinformation kan göras vid behov, med 1177 som gemensam nationell kanal.

Hantering av varumärken för gemensamma verksamheter

Kommunikationsdirektörerna i de sju regionerna i Mellansverige har gemensamt kommit överens om styrande principer för hur varumärken ska hanteras inom sjukvårdsregionen.

Hantering av varumärken i Sjukvårdsregion Mellansverige (PDF, öppnas i nytt fönster)

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer för att uppnå kommunikationsmål:
• Etablerade grupper, nätverk och forum skapar goda förutsättningar för kommunikation.
• Samordnad kommunikation kring övergripande och gemensamma budskap för legitimitet och förtroende.
• Tydliga budskap från sjukvårdsregionens ledning i linje med övergripande mål.
• Ledningar och chefer i regionerna får stöd i sin kommunikation till relevant målgrupp.
• Dialog inom och mellan huvudmän och berörda vårdenheter för att skapa engagemang och förståelse.
• Goda exempel delas via befintliga nätverk för att stödja verksamhetsutveckling.
• Prestigelöshet – att se till helheten, det gemensamma bästa och vad som är bäst för invånarna.

Kommunikativa utmaningar

En generell utmaning är att nå önskad effekt i sju olika regioner, när beslut på sjukvårdsregional nivå oftast är rekommendationer. Arbetet bygger på olika överenskommelser mellan regionerna.

Andra utmaningar är att skapa engagemang och förståelse för långsiktiga mål. De handlar om att vi nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt tillsammans arbetar för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården som helhet. Tillit till överenskommelser och samarbete ökar när förståelsen ökar. Det som ger ökad förståelse är dialog mellan människor och grupper.

Budskap

Det övergripande målet för samverkan är också vårt huvudbudskap som bör användas kontinuerligt; att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet och på lika villkor. Genom att samverka vill regionerna även bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser. Vid behov skapas underbudskap för olika områden.

Behovet av samarbete ökar och samverkan är en förutsättning för en kunskapsbaserad, resurseffektiv och jämlik vård.

Genom att samverka vill regionerna inom sjukvårdsregionen:
• verka för en mer jämlik vård
• värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter
• värna och utveckla kompetensen i varje region
• verka för ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Gemensamma budskap ska användas i kommunikationen på sjukvårdsregional nivå och budskapen ska vara samma i alla sju regioner. Då det är relevant tas kommunikations- och aktivitetsplaner fram, exempelvis kommunikationsplan för verksamhetsplan eller övergripande kommunikationsstöd inom systemet för kunskapsstyrning.

Avsändare och grafiskt manér

I första hand används regionernas logotyper och varumärken. Kommunikation med sjukvårdsregionen som avsändare sker främst internt.

Sjukvårdsregionen har ingen egen logotyp, utan en ordbild som kan användas för att signalera samverkan och samarbete. Ordbilden har inte samma status som regionernas logotyper. Ordbilden används som avsändare i Word- och PPT-mallar inom samverkansnämndens område och på webbplatsen sjukvårdsregionmellan.se.   

Kontakta sjukvårdsregional kommunikatör vid behov av vägledning om kommunikation, exempelvis skrivregler och hur olika logotyper får användas.

E-post: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEuc2VsYmVyZ0ByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Bbm5hIFNlbGJlcmc8L2E+, sjukvårdsregional kommunikatör

Login