Kunskapsstyrning

Regionerna samverkar i olika grupperingar för att sjukvårdsregionalt spegla det nationella systemet för kunskapsstyrning i samverkan och vara bryggan mellan den nationella och lokala nivån. Systemet för kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. På så sätt får vi en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Visionen för det gemensamma, nationella arbetet är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

Sjukvårdsregion Mellansverige har värdskap för fyra nationella programområden:
- Akut vård
- Hjärt- och kärlsjukdomar
- Äldres hälsa
- Öron-, näsa- och halssjukdomar.

Vad är kunskapsstyrning?
Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys, samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.

Bakgrund och organisation
Under 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Det finns nu 26 nationella programområden, NPO, och ett nationellt primärvårdsråd som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga 6 sjukvårdsregioner i Sverige.
Nationella samverkansgrupper, NSG, leder och samordnar regionernas nationella, gemensamma arbete i flera olika områden. Dessa ska mötas upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden, RPO, och lokala programområden, LPO, för respektive region.

NPO – nationella programområden
Nationella programområden, NPO, består av en representant från varje sjukvårdsregion med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela sjukvårdsregionen inom det specifika området. Ansvaret för de olika områdena är uppdelade mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner. Sjukvårdsregion Mellansverige är värd för NPO Akutvård, Hjärt- och kärlsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar samt Äldres hälsa.
Nationella samverkansgrupper, NSG, har bildats för att leda och samordna regionernas nationella, gemensamma arbete inom exempelvis metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel, patientsäkerhet och forskning. Kommunrepresentanter deltar på jämlikt sätt i de programområden och samverkansgrupper där kommuner har uppdrag, exempelvis primärvård, psykisk hälsa, äldres hälsa, barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Nationella arbetsgrupper, NAG, tas vid behov fram av ett NPO.

RPO – sjukvårdsregionala programområden
På sjukvårdsregional nivå finns regionala programområden, RPO, ett för varje nationellt programområde. Representanter från kommuner ingår i de RPO-grupper som har representation i NPO-grupperna.
I varje RPO ingår en till två ledamöter från varje region i Sjukvårdsregion Mellansverige, som består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län. En eller två RPO-ledamöter, även från kommuner beroende på område, sitter med i det nationella programområdet för respektive programområde.
De sjukvårdsregionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera och arbeta med nationella och sjukvårdsregionala frågor. RPO tar emot och samordnar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO. Regionala arbetsgrupper, RAG, tas fram vid behov.

LPO – lokala/länsregionala programområden
För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas en matchande sakkunnigorganisation i respektive region. Det motsvarar lokal nivå och de kallas därför lokala programområden, LPO. Lokala arbetsgrupper, LAG, tas fram vid behov.

Dokument
Bildspel om Sjukvårdsregion Mellansverige, organisation och kunskapsstyrning.

Länkar
Nationell kunskapsstyrning,
Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Bedömning och hantering av jäv


Login