Kunskapsstyrning

Sveriges regioner har skapat ett gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Systemet för kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Målet är att den bästa kunskapen ska användas i varje patientmöte. På så sätt får vi en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella programområden

Det finns 26 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av en representant från varje sjukvårdsregion med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela sjukvårdsregionen inom det specifika området.

Ansvaret för de olika områdena är uppdelat mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner. Sjukvårdsregion Mellansverige har värdskap för fyra nationella programområden: Akut vård, Hjärt- och kärlsjukdomar, Äldres hälsa och palliativ vård samt Öron-, näs- och halssjukdomar.

Värdskap för nationella programområden inom Sjukvårdsregion Mellansverige

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationella, gemensamma arbete inom exempelvis metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel, patientsäkerhet och forskning. Kommunrepresentanter deltar på jämlikt sätt i de programområden och samverkansgrupper där kommuner har uppdrag, exempelvis primärvård, psykisk hälsa, äldres hälsa, barn och ungdomars hälsa samt levnadsvanor. Nationella arbetsgrupper (NAG) sätts ihop vid behov av ett NPO.

Sjukvårdsregionala programområden

Regionerna samverkar i olika grupperingar för att sjukvårdsregionalt spegla det nationella systemet för kunskapsstyrning och vara bryggan mellan den nationella och lokala nivån. Det finns ett regionalt programområde (RPO) för varje nationellt programområde (NPO).

I varje RPO ingår en eller två ledamöter från varje region i Sjukvårdsregion Mellansverige; Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län. En eller två RPO-ledamöter, även från kommuner beroende på område, sitter med i NPO för respektive programområde.

De sjukvårdsregionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO, samt att initiera och arbeta med nationella och sjukvårdsregionala frågor. RPO tar emot och samordnar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO. Regionala arbetsgrupper (RAG) sätts ihop vid behov.

Lokala programområden

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet finns en matchande sakkunnigorganisation i respektive region. Den motsvarar lokal nivå och de kallas därför lokala programområden, LPO. Lokala arbetsgrupper (LAG) sätts ihop vid behov.

Presentation om sjukvårdsregional nivå

Kunskapsstöd för vården

Kunskapsstöd för dig som arbetar nära patienten finns samlade på webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Arbetet inom Nationellt system för kunskapsstyrning ska vara oberoende, obundet och objektivt. Det är avgörande för kvaliteten i och tilliten för regionernas samverkan. Alla som verkar inom Nationellt system för kunskapsstyrning ska vara fria från kopplingar som kan påverka deras saklighet.
Läs mer om jäv

Login