Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige

Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige är ett av landets sex regionala vårdkompetensråd som har skapats för att stärka samarbetet på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. Vårdkompetensrådet i Mellansverige omfattar kommuner, lärosäten och regioner i länen Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

De regionala råden är förlängningar av det nationella vårdkompetensrådet, vilket är ett rådgivande samverkansforum för regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet. Det nationella rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen inom vården.  

Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige ska bidra till målet att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och tandvården, genom att:
• främja dialog och samverkan mellan berörda aktörer på regional nivå
• samla och föra dialog om huvudmännens kompetensbehov och om kompetensförsörjning på både lång och kort sikt till lärosätena
• föra dialog om planerade förändringar av utbildningar
• samverka kring strategiska framtidsfrågor inom kompetensförsörjning
• samordna arbetet med det gemensamma utbildnings-uppdraget (VFU) för alla relevanta utbildningar
• samverka och föra dialog med det nationella vårdkompetensrådet
• länka samman det nationella vårdkompetensrådet med arbetet på regional och lokal nivå
• främja att nationella förslag på åtgärder realiseras och att det skapas tryck i arbetet regionalt och lokalt
• samverka med övriga regionala vårdkompetensrådUppdragsbeskrivning för Regionalt vårdkompetensråd Mellansverige

Läs mer
Regional samverkan, Nationella vårdkompetensrådet
Deltagande regioner, kommuner och lärosäten

Login