Verksamhetschefsgrupper

Verksamhetschefsgrupperna ska stärka det operativa samarbetet inom Sjukvårdsregion Mellansverige för att uppnå och vidmakthålla målet att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Grupperna ska bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Uppdragsbeskrivning verksamhetschefsgrupper (PDF, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetschefsgrupperna ska:
• Arbeta för att optimera patientprocesserna avseende initiering, utredning, behandling och uppföljning
- Följa upp medicinska resultat och kvalitet
- Genomföra gemensam produktionsplanering
- Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård
- Samverka i omställningen till Nära vård
• Vara remissinstans för ledningsgruppen
• Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten
• Samverka kring
- prioriteringar av kunskapsstyrningsrekommendationer
- kompetensförsörjning
- utbildning av personal
- prioriteringar i upphandlingar
- investeringar
• Samverka med övriga grupper inom samverkansnämndens organisation, inom prioriterade områden
• Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer blir lösta
• Följa upp ovanstående.

Login