Verksamhetschefsgrupper

Verksamhetschefsgrupperna ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen för att uppnå och vidmakthålla målet att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård.  

Grupperna ska:
• Arbeta för att optimera patientprocesserna avseende initiering, utredning, behandling och uppföljning
- Följa upp medicinska resultat och kvalitet
- Genomföra gemensam produktionsplanering
- Identifiera områden där utökat samarbete leder till god och jämlik vård
- Samverka i omställningen till Nära vård
• Vara remissinstans till ledningsgruppen
• Implementera och verksamhetsanpassa beslutade samarbeten
• Samverka kring
- prioriteringar av kunskapsstyrningsrekommendationer
- kompetensförsörjning
- utbildning av personal
- prioriteringar i upphandlingar
- investeringar
• Samverka med övriga grupperingar inom samverkansnämndens organisation inom prioriterade områden.
• Verka för att eventuella problem/tvister i samarbetssituationer löses.
• Följa upp ovanstående


Fullständig uppdragsbeskrivning verksamhetschefgrupperingar

Login