Kontakta samverkansnämndens kansli

Ett sjukvårdsregionalt kansli samordnar och administrerar samverkansnämndens sammanträden och bereder ärenden. Kanslifunktionen är förlagd till Region Värmland.

Adress

Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige
att. Eva-Lena Aspetorp
Sjukhuset i Arvika
Avdelningen för planering och ekonomi
671 80 Arvika

Administrativ chef

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==
Tfn. 010-831 21 26, 070-533 22 56

Webbredaktör och administrativt stöd

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtyZXNobmlrLmRhdXRhakByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LcmVzaG5payBEYXV0YWo8L2E+
Tfn. 010-831 64 77, 072-468 46 04

Webbredaktör - biblioteket

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtyZXNobmlrLmRhdXRhakByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LcmVzaG5payBEYXV0YWo8L2E+
Tfn. 010-831 64 77, 072-468 46 04

Kommunikatör

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEuc2VsYmVyZ0ByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Bbm5hIFNlbGJlcmc8L2E+
Tfn. 072-463 53 47

Login