Projektmedel

Alla med ett kliniskt och sjukvårdsregionalt forskningsprojekt som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa är välkomna att söka projektmedel. Forskningsrådets styrelse vill särskilt uppmuntra till forskning inom följande områden: äldre, barn och ungdom, psykiatri, rehabilitering, hälsoekonomi, nära vård och prevention.

Ansökningsformulär för projektmedel

För att göra en ansökan, använd ansökningsformuläret. I detta kan du välja om du vill göra en grundansökan eller fortsättningsansökan.

Välj grundansökan om du söker medel för:
- ett nytt projekt
- ett projekt som du tidigare fått avslag på
- ett projekt som tidigare haft annan huvudsökande
- ett projekt som du tidigare endast sökt startstöd för

Välj fortsättningsansökan om du:
- söker medel för andra eller tredje gången för ett projekt som Forskningsrådet tidigare beviljat medel.

Medel söker du ett år åt gången. Ett och samma projekt kan enbart beviljas projektmedel tre gånger.

Bedömningskriterier för projektmedel

Regional samverkan, där samarbetet bedrivs mellan minst två av Sjukvårdsregionens sju regioner och där graden av samverkan är sådan att det motiverar medförfattarskap. Enbart leverans av patientmaterial räcker inte som samverkan i denna bedömning.

Vetenskaplig kvalité, bedöms enligt frågeställning, metodik och kompetens/ genomförbarhet.

Prioriterat område, där alla med kliniskt inriktad forskning som bygger på och involverar hälso- och sjukvårdens resurser är välkomna att söka, men där styrelsen särskilt vill uppmuntra till forskning inom följande områden: äldre, barn och ungdom, psykiatri, rehabilitering, hälsoekonomi, nära vård och prevention.

Avslutande bedömning, inkluderar hänsyn tagen till kostnadsredovisning, etisk redovisning, i vilken mån lämnad avrapportering av projektets progress är tillräcklig för att bevilja fortsatt stöd (vid fortsättningsansökan) samt om beslutet är villkorat.


Login