Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och styr samverkansnämndens operativa organisering och bereder ärenden till samverkansnämnden. Gruppen ansvarar för en systematisk utveckling av verksamheten och att tjänstemannaorganisationen i övrigt är ändamålsenlig. Gruppen fastställer uppdrag för arbetsgrupper kopplade till ledningsgruppen och ansvarar för att tillse att kansliet har erforderliga resurser och kompetensprofiler. Ledningsgruppen företräder sjukvårdsregionen i nationella sammanhang och säkerställer en god samverkan med kommunerna. Ordföranden deltar i sammanträden med Samverkansnämndens arbetsutskott. Gruppen är underställd samverkansnämndens regiondirektörsgrupp.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

Håkan Wittgren , Region Västmanland
Johan Kaarme, Region Gävleborg,  
Jonas Claesson, Region Örebro län, ordförande
Monika Samuelsson, Region Sörmland
Karin Stikå-Mjöberg, Region Dalarna
Lena Gjevert, Region Värmland
Mikael Köhler, Region Uppsala

Ärenden till Ledningsgruppen styrs in via administrativa chefen.

Login