Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och styr samverkansnämndens operativa organisering och bereder ärenden till samverkansnämnden. Gruppen ansvarar för en systematisk utveckling av verksamheten och att tjänstemannaorganisationen i övrigt är ändamålsenlig. Gruppen fastställer uppdrag för arbetsgrupper kopplade till ledningsgruppen och ansvarar för att tillse att kansliet har erforderliga resurser och kompetensprofiler. Ledningsgruppen företräder sjukvårdsregionen i nationella sammanhang och säkerställer en god samverkan med kommunerna. Ordföranden deltar i sammanträden med Samverkansnämndens arbetsutskott. Gruppen är underställd samverkansnämndens regiondirektörsgrupp.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

Mikael Köhler, Region Uppsala, ordförande
Lars Almroth, Region Västmanland
Johan Kaarme, Region Gävleborg,  
Jonas Claesson, Region Örebro län
Magnus Johansson, Region Sörmland
Åsa Dedering, Region Dalarna
Lena Gjevert, Region Värmland


Ärenden till Ledningsgruppen styrs in via administrativa chefen.

Login