Styrande dokument

Samverkansnämndens arbete styrs av ett avtal om samverkan mellan berörda regioner.

Ett nytt samverkansavtal gäller från 2021. Till avtalet finns ett antal bilagor, bland annat en bilaga som reglerar utnyttjande av vård vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro, samt bilagor som beskriver uppdragen för samverkansnämndens gemensamma verksamheter.

Andra styrande dokument är den regionala prislistan för alla sjukhus och vårdenheter inom sjukvårdsregionen, vilken är grund för debitering av utomlänsvård såväl inom som utom sjukvårdsregionen. Dessutom omfattas styrande dokument av samverkansnämnden antagna politiska viljeinriktningar inom olika vårdområden, samt av nämndens aktivitetsplan och handlingsplan.

Övriga styrande dokument

Kommunikationsstrategi

Här finns kommunikationsstrategin för sjukvårdsregionen.

Login