Styrande dokument

Samverkansnämndens arbete styrs av ett avtal om samverkan mellan berörda regioner.
Nuvarande samverkansavtal gäller från 2021. Till avtalet finns ett antal bilagor, bland annat en bilaga som reglerar utnyttjande av vård vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro, samt bilagor som beskriver uppdragen för samverkansnämndens gemensamma verksamheter.

Andra styrande dokument är den regionala prislistan för alla sjukhus och vårdenheter inom sjukvårdsregionen, vilken är grund för debitering av utomlänsvård såväl inom som utom sjukvårdsregionen. Dessutom omfattas styrande dokument av samverkansnämnden antagna politiska viljeinriktningar inom olika vårdområden, samt av nämndens aktivitetsplan och handlingsplan.

Övriga styrande dokument

Kommunikationsstrategi

Bakgrund samverkan i sjukvårdsregionen
Som Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare i sju regioner är avtalet om samverkan en viktig grund: ”Parternas ambition är att arbeta i en anda av öppenhet och dialog, med gemensamt ansvarstagande och hög delaktighet.” Övergripande mål i sjukvårdsregionen: ”Att genom samverkan erbjuda sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor.” Det innefattar delmålen:
• att verka för en mer jämlik vård i sjukvårdsregionen
• värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter i sjukvårdsregionen
• värna och utveckla kompetensen i varje region
• verka för ett effektivt utnyttjande av regionens hälso- och sjukvårdssresurser

Behovet av samarbete ökar och det är nödvändigt för att möjliggöra en kunskapsbaserad, resurseffektiv och jämlik vård. Samverkan kretsar kring fyra fokusområden, områden som även de samverkar och är beroende av varandra såväl nationellt, sjukvårdsregionalt som lokalt:
• verksamhet och utveckling
• kunskapsstyrning
• utbildning och kompetensförsörjning
• digitalisering och e-hälsa

Syfte och kommunikationsmål
Syftet med kommunikationsstrategin är att stödja sjukvårdsregionens arbete med att utveckla samverkan och en hälso- och sjukvård på lika villkor för invånarna. Syftet med strategin är också att bidra till att knyta samman metoder, verktyg, lokala insatser och goda exempel med övergripande nationella målbilder som en god och nära vård. Ett exempel är
sjukvårdsregional samverkan inom systemet för kunskapsstyrning med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. De syftar konkret till såväl jämlik vård som mer effektivt använda
resurser. Kommunikationsmål är ökad förståelse och kunskap för gemensamma mål och därmed bidra till verksamhetsnytta och en jämlik vård.

Vägledning för kommunikation
Följande principer är vägledande för kommunikationen i sjukvårdsregionen:
• Kommunikationen bör vara sammanhållen så långt som möjligt med gemensamma budskap
som anpassas till olika förutsättningar och behov.
• Kommunikationen inom sjukvårdsregionen ska ha ett internt fokus med syfte att stödja den
enskilda verksamheten, eventuell samordning sker via kommunikationsdirektörerna
• Kommunikationen bör knyta ihop lokala exempel med övergripande mål för att skapa
kunskap och förståelse för helheten, såväl sjukvårdsregionalt som nationellt
• Extern kommunikation bör samordnas när behov finns, oftast med respektive region som
avsändare för kommunikationen
• Regionerna i sjukvårdsregionen har ansvaret för kommunikation med invånare och patienter
i respektive region. Samverkan kring patientinformation kan göras vid behov, med 1177.se
som gemensam nationell kanal.

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer för att uppnå kommunikationsmål:
• Samordnad kommunikation kring övergripande och gemensamma budskap för legitimitet
och förtroende
• Tydliga budskap från sjukvårdsregionens ledning i linje med övergripande mål för att
underlätta kommunikationen
• Ledningar och chefer i regionerna får stöd i sin kommunikation till relevant målgrupp
• Dialog inom och mellan huvudmän och berörda vårdenheter för att skapa engagemang och
förståelse
• Goda exempel delas via befintliga nätverk för att underlätta verksamhetsutveckling
• Prestigelöshet – att se till helhet och vad som är bäst för invånarna

Kommunikativa utmaningar
En generell utmaning för sjukvårdsregionen är att nå önskad effekt i sju olika regioner under omständigheter där beslut oftast är rekommendationer. Arbetet bygger i stort på
överenskommelser. En annan utmaning är just att skapa engagemang och förståelse för de ibland mer långsiktiga målen. Att vi nationellt, regionalt och lokalt tillsammans arbetar för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården som helhet. Tillit till överenskommelser och samarbete ökar om förståelsen gör det, vilket i sin tur kräver dialog.

Budskap
Vårt huvudbudskap är också det övergripande målet och bör användas kontinuerligt:
”Att genom samverkan erbjuda sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor.” Vid behov skapas underbudskap för olika områden. Gemensamma budskap används för att budskap och information ska vara desamma i alla regioner. Då det är relevant tas separata kommunikations- och aktivitetsplaner fram på sjukvårdsregional nivå, exempelvis kommunikationsplan för verksamhetsplan eller övergripande sjukvårdsregionalt stöd för kunskapsstyrningssystemet.

Avsändare och grafiskt manér
Kommunikation med sjukvårdsregionen som avsändare sker främst internt. Regionernas logotyper är de varumärken som används. Kontakta kansliet vid behov om skrivregler och logotypanvändning.

Login