Styrande dokument

Samverkansnämndens arbete styrs av ett avtal om samverkan mellan berörda regioner. Nuvarande samverkansavtal gäller sedan 2021.

Till avtalet finns ett antal bilagor, bland annat en som reglerar utnyttjande av vård vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro, samt bilagor som beskriver uppdragen för samverkansnämndens gemensamma verksamheter.

Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige och bilagor

Andra styrande dokument är den regionala prislistan som gäller för alla sjukhus och vårdenheter inom sjukvårdsregionen. Prislistan ligger till grund för debitering av utomlänsvård som ges till patienter som bor i eller utanför sjukvårdsregionen. Dessutom omfattas styrande dokument av samverkansnämnden antagna politiska viljeinriktningar inom olika vårdområden, samt av nämndens aktivitetsplan och handlingsplan.

Övriga styrande dokument

Kommunikationsstrategi

Bakgrund för samverkan i sjukvårdsregionen

För Sveriges näst största sjukvårdsregion med 2,1 miljoner invånare i sju regioner är samverkansavtalet en viktig grund för samverkan. I avtalet står att ”regionernas ambition är att arbeta i en anda av öppenhet och dialog, med gemensamt ansvarstagande och hög delaktighet.”

Ett övergripande mål inom sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård av god kvalitet och på lika villkor samt bidra till en god hälsa.

Genom att samverka vill regionerna:
• verka för en mer jämlik vård i sjukvårdsregionen
• värna och utveckla universitetssjukhusen och andra enheter i sjukvårdsregionen
• värna och utveckla kompetensen i varje region
• verka för ett effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Behovet av samarbete ökar och samverkan är en förutsättning för en kunskapsbaserad, resurseffektiv och jämlik vård.

Samverkansarbetet har fyra fokusområden:
• Verksamhet och utveckling
• Kunskapsstyrning
• Utbildning och kompetensförsörjning
• Digitalisering och e-hälsa

Syfte och kommunikationsmål

Syftet med kommunikationsstrategin är att stödja sjukvårdsregionens arbete med att utveckla samverkan mellan regionerna och att skapa en hälso- och sjukvård på lika villkor för invånarna.

Syftet med strategin är också att bidra till att knyta samman metoder, verktyg, lokala insatser och goda exempel med övergripande nationella målbilder som en god och nära vård. Ett exempel på sjukvårdsregional samverkan är den som sker inom systemet för kunskapsstyrning med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. De syftar konkret till såväl jämlik vård som att använda vårdens resurser mer effektivt.

Kommunikationsmål är ökad förståelse och kunskap för gemensamma mål och därmed bidra till verksamhetsnytta och en jämlik vård.

Vägledning för kommunikation

Följande principer är vägledande för kommunikationen i sjukvårdsregionen:
• Kommunikationen bör vara sammanhållen så långt som möjligt, med gemensamma budskap som anpassas till olika förutsättningar och behov.
• Kommunikationen inom sjukvårdsregionen ska ha ett internt fokus med syfte att stödja den enskilda verksamheten.
• Eventuell samordning sker via kommunikationsdirektörerna.
• Kommunikationen bör knyta ihop lokala exempel med övergripande mål för att skapa kunskap och förståelse för helheten, både sjukvårdsregionalt och nationellt.
• Extern kommunikation bör samordnas när behov finns, oftast med respektive region som avsändare för kommunikationen.
• Regionerna har ansvar för kommunikation med invånare och patienter i respektive region.
• Samverkan kring patientinformation kan göras vid behov, med 1177 som gemensam nationell kanal.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer för att uppnå kommunikationsmål:
• Etablerade grupper, nätverk och forum skapar goda förutsättningar för kommunikation.
• Samordnad kommunikation kring övergripande och gemensamma budskap för legitimitet och förtroende.
• Tydliga budskap från sjukvårdsregionens ledning i linje med övergripande mål underlättar kommunikationen.
• Ledningar och chefer i regionerna får stöd i sin kommunikation till relevant målgrupp.
• Dialog inom och mellan huvudmän och berörda vårdenheter för att skapa engagemang och förståelse.
• Goda exempel delas via befintliga nätverk för att stödja verksamhetsutveckling.
• Prestigelöshet – att se till helheten, det gemensamma bästa och vad som är bäst för invånarna.

Kommunikativa utmaningar

En generell utmaning för sjukvårdsregionen är att nå önskad effekt i sju olika regioner under omständigheter där beslut oftast är rekommendationer. Arbetet bygger i stort på
överenskommelser. En annan utmaning är just att skapa engagemang och förståelse för de ibland mer långsiktiga målen. Att vi nationellt, regionalt och lokalt tillsammans arbetar för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården som helhet. Tillit till överenskommelser och samarbete ökar om förståelsen gör det, vilket i sin tur kräver dialog.

Budskap

Vårt huvudbudskap är också det övergripande målet och bör användas kontinuerligt:
”Att genom samverkan erbjuda sjukvårdsregionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor.” Vid behov skapas underbudskap för olika områden. Gemensamma budskap används för att budskap och information ska vara desamma i alla regioner. Då det är relevant tas separata kommunikations- och aktivitetsplaner fram på sjukvårdsregional nivå, exempelvis kommunikationsplan för verksamhetsplan eller övergripande sjukvårdsregionalt stöd för kunskapsstyrningssystemet.

Avsändare och grafiskt manér

Kommunikation med sjukvårdsregionen som avsändare sker främst internt. Regionernas logotyper är de varumärken som används. Kontakta kansliet vid behov om skrivregler och logotypanvändning.

Login