Nationella samarbeten

Sjukvårdsregionen medverkar i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Styrgrupp Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård - SKS  
Sjukvårdsregionala representanter
Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg

Huvudmannagruppen för statlig kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst
Sjukvårdsregionala representanter
Monica Johansson, Region Sörmland

Samverkansgrupp Läkemedel och medicintekniska produkter
Sjukvårdsregionala representanter
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro

Kommittén för klinisk behandlingsforskning
Sjukvårdsregionala representanter   
Petri Olivius, FoU-chef, Region Sörmland

Nationella Screeningrådet
Sjukvårdsregionala representanter
Kenneth Östberg (S) Region Västmanland

Länkar
Styrgrupp kunskapsstyrning, beredningsgrupp, NSK-R och sjukvårdsregionala samordnare
Huvudmannagrupp
Nationella samverkansgrupper
VR - Kommittén för klinisk behandlingsforskning
Socialstyrelsen - Nationella screeningrådet

Login