Startstöd

Startstöd kan sökas av grupper av forskare som har för avsikt att bygga upp ett regionalt forskningsprojekt och avser gå in med en ansökan om projektmedel till Sjukvårdsregionala forskningsrådet.

Ansökan om startstöd kan lämnas in löpande under året. Startstödet är som mest 25 000 kronor och syftar företrädesvis till nyetablering av forskargrupper inom Sjukvårdsregionen. Startstödet kan sökas för att kunna sammanföra potentiella resurspersoner och forskare och därmed kunna samlas till exempelvis workshops, inbjudan av senior forskare, seminarieserie, internat för projektplanering, arbetsmaterial med mera.

Beslut om eventuellt startstöd fattas av Forskningsrådets föreståndare tillsammans med två ledamöter från prioriteringskommittén. Beslut lämnas inom två månader.

Startstöd beviljas inte för overhead-kostnader.

Login