Ersättning till patient- och närståendeföreträdare

Dessa rutiner gäller för utbetalning av ersättning till patient- och närståendeföreträdare vid patientmedverkan inom de nationella programområden för vilka Sjukvårdsregion Mellansverige har värdskap.

Överenskommelse om uppdrag

Processledaren/ordföranden ansvarar för att upprätta en överenskommelse med företrädaren. Överenskommelsen ska beskriva uppdrag, tidsåtgång, ersättning och informationsansvar. Det är viktigt att noga uppskatta tidsåtgång både för möten och för eventuellt arbete utanför mötestid eftersom det ligger till grund för ersättningen. Sjukvårdsregionens samverkanskansli diarieför överenskommelsen. Skicka ifylld överenskommelse till kansliets administrativa stöd.
Här finner du en mall för överenskommelsen:
Styrande dokument kunskapsstyrning

Även en jävsdeklaration ska tas fram. Sjukvårdsregional samordnare för värdskapet bedömer om företrädaren är jävig. Jävsdeklarationen diarieförs av kansliet.
Mall för jävsdeklaration, kunskapsstyrningvard.se

Ersättning till patient och närstående

Ersättning vid patient- och närståendemedverkan bygger på ett skattepliktigt arvode och reseersättning. Utbetalning sker månadsvis alternativt kvartalsvis efter att uppdragstagaren (patient-/närståenderepresentant) har redovisat tid och kostnader för mötet. Processledaren för arbetsgruppen skickar e-post till kansliets administrativa stöd med bifogat rese- och timrapporteringsunderlag, samt en kort beräkning av den totala ersättning som ska utbetalas. Därefter kommer utbetalning att ske.

Här finner du mall för rese- och timrapporteringsunderlag:
Styrande dokument kunskapsstyrning

Grunder för ersättning

Ersättning för medverkan betalas ut till person med erfarenhet som patient eller närstående när nationellt programområde, samverkansgrupp eller arbetsgrupp kallar till uppdrag och efterfrågar patients eller närståendes kunskap och erfarenhet i arbeten som gruppen bedriver. Ersättningen bygger på hur uppdraget är beskrivet i överenskommelsen mellan patient/närståendeföreträdaren och den grupp som kallat till ett uppdrag. Ersättning betalas ut som skattepliktigt arvode till privatperson, dock ej till företag. Läs mer under rubriken Överenskommelse om uppdrag (se ovan).

Ersättning

Ersättning utgår enligt fastställd uppdragsbeskrivning för arbete som patient- /närståenderepresentanten medverkar i. För medverkan i möten/aktiviteter utgår ersättning med:
• 3,6 procent av prisbasbelopp för heldag (mer än fyra timmar inklusive eventuell färdtid)
• 1,8 procent av prisbasbelopp för halvdag (mellan två och fyra timmar inklusive eventuell färdtid)
• För kortare insatser: 0,9 procent av prisbasbelopp för kortare insatser (upp till två timmar inklusive eventuell färdtid) eller 0,5 procent av prisbasbelopp/timme.

Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor, vilket motsvarar:
• 2063 kronor för heldag
• 1031 kronor för halvdag  
• 286 kronor/timme.

Med möten menas såväl fysiska möten som distansmöten via telefon eller digitalt. För ersättning av möte/aktivitet inkluderas i normalfallet även för- och efterarbete enligt uppdragsbeskrivningen. Vid behov kan överenskommelse om extra ersättning för förarbete och/eller efterarbete göras.

Inkomstbortfall ersätts inte utöver ersättning enligt ovan. Ersättning utgår inte vid allmänna öppna möten av informationskaraktär eller till anställd i en patientorganisation där uppdraget ingår i tjänsten. Vid samtidig ersättning från Försäkringskassan kontaktar patient-/närståendeföreträdaren Försäkringskassans handläggare för aktuella regler.

Ersättning för restid

Vid ersättning för restid inkluderas tid för resa med bästa tillgängliga färdmedel till och från möte/aktivitet. Restid ≥ 1 timme tur och retur per möte/aktivitet ersätts. Restid ersätts från varje påbörjad timme oavsett tid på dygnet. Vid osäkerhet kan beräkning av restid göras med hjälp av reseplanerare. Ersättningen ges enligt ovanstående belopp.

Resor och logi

Reseersättning ges för egna utlägg i samband med mötet/aktiviteten. Ersättning ges också för utgifter för biltullar och parkeringsavgifter. Resor ska bokas med god framhållning och i möjligaste mån ska billiga och miljövänliga alternativ nyttjas. Bilersättning utbetalas enligt Skatteverkets regler. Bokning av resor och eventuell logi sker enligt rutin inom värdregionen.
Exempel:
1. Om en patientföreträdare har ett heldagsmöte som är mer än fyra timmar och reser två timmar tur och retur bör vederbörande ha ersättning för möte, dvs ersättning för heldag (3,6 % av prisbasbelopp), samt ersättning för restid per timme (0,5 % x 2).
2. Om en patientföreträdare har ett halvdagsmöte som är max fyra timmar och reser två timmar tur och retur bör vederbörande ha ersättning för möte, dvs ersättning för halvdag (1,8 % av prisbasbelopp), samt ersättning för restid per timme (0,5 % x 2).

Kontakter vid samverkanskansliet

Administrativt stöd: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtyZXNobmlrLmRhdXRhakByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LcmVzaG5payBEYXV0YWo8L2E+
Administrativ chef: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

Arbetsformer

Arbetsgrupper inom kunskapsstyrningssystemet ska bidra till att vården uppfyller de sex dimensionerna i God vård (kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik, tillgänglig). Avgörande för en väl fungerande patient- och närståendemedverkan i arbetsgrupperna är att det finns en struktur och principer där samtliga inblandade är överens om på vilket sätt medverkan ska ske, samsyn kring uppdraget för gruppen samt i vilken roll respektive person medverkar i arbetet.

Här kan du läsa mer om patientföreträdare i arbetsgrupper:
Patientföreträdare i arbetsgrupper, kunskapsstyrningvard.se

Webbsidan är uppdaterad 2024-03-06

Login