Om oss

Sjukvårdsregionala forskningsrådet verkar sedan 2007 genom att dela ut anslag till forskningsprojekt, vilka syftar till att stärka den kliniska forskningen inom sjukvårdsregionen samt bidra till ett ökat sjukvårdsregionalt samarbete.

Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Samordning av kliniska studier

Regeringen beslutade 2014 att det inom Vetenskapsrådet ska finnas en Kommitté för Kliniska Studier med uppgifter att stödja och utveckla förutsättningarna för alla typer av kliniska studier i Sverige samt att Vetenskapsrådet skall vidta de åtgärder som krävs för att påbörja verksamheten i fråga om nationell samordning av kliniska studier. Enligt beslutet har Vetenskapsrådet förlagt en nationell enhet till Göteborg medan det i varje sjukvårdsregion har etablerats en sjukvårdsregional nod.

Samverkansnämnden i Sjukvårdsregion Mellansverige beslutade den 5 december 2014 att inom Sjukvårdsregionala forskningsrådet bilda en enhet benämnd sjukvårdsregional nod för samordning av kliniska studier. Forskningsrådets styrelse har uppdragsansvar för den sjukvårdsregionala noden medan Uppsala Clinical Research Center (UCR) har arbetsgivaransvar. I den sjukvårdsregionala nodens uppdrag ingår att etablera en väl fungerande infrastruktur för att stödja kliniska studier inom sjukvårdsregionen, genom att bilda lokala noder i sjukvårdsregionens ingående regioner, det s.k. Lokala Nodnätverket. För mer information se Forum Mellansverige.

E-post till forskningsrådets kansli

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJlZ2lvbmFsYWZvcnNrbmluZ3NyYWRldEByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cmVnaW9uYWxhZm9yc2tuaW5nc3JhZGV0QHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZTwvYT4=

Styrelse

Styrelsen för Sjukvårdsregionala forskningsrådet består av regiondirektörer i respektive region.

Göran Angergård, regiondirektör Gävleborg, ordförande
Maria Linder, regiondirektör Västmanland
Magnus Johansson, regiondirektör Sörmland
Anna Thörn, regiondirektör Dalarna
Peter Bäckstrand, regiondirektör Värmland
Johan von Knorring, regiondirektör Uppsala
Rickard Simonsson, regiondirektör Örebro

Prioriteringskommitté

Ledamöterna har nominerats av respektive region baserat på vetenskapliga meriter. Prioriteringskommittén har som uppgift att göra en vetenskaplig bedömning av ansökningarna. Prioriteringskommittén har även uppgiften att lämna förslag till rangordning av inkomna ansökningar med beaktande av prioriterade områden och vetenskaplig kvalité.

Professor Katarina Wijk är ordförande i prioriteringskommittén och därmed även adjungerad till styrelsen. Prioriteringskommittén består av tre personer från respektive region.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av regionernas övergripande forskningschefer som har till uppdrag att bland annat strategiskt planera forskningssamverkan och bereda ärenden till styrelsen. Ledningsgruppen leds av föreståndaren för Sjukvårdsregionala forskningsrådet, Katarina Wijk.

Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör Gävleborg
Andreas Scheutz, forsknings-och innovationsdirektör Uppsala
Björn Äng, forskningsdirektör Dalarna
Kent Nilsson, forskningsdirektör Västmanland
Birgitta Sigvant, forsknings- och utbildningschef Värmland
Mats Karlsson, Forsknings- och utbildningsdirektör Örebro
Petri Olivius, forsknings- och utvecklingsdirektör Sörmland

Login