Patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö och etik: Forskning i samverkan om lärdomar från covid-19

Hälso- och sjukvården utsattes under pandemin för påfrestningar som aldrig upplevts tidigare. På kort tid krävdes eskalerad kapacitet för att vårda en ny patientgrupp med en samhällsfarlig och i många fall intensivvårdskrävande infektionssjukdom.

– Vi ville ta reda på vad vi kunde lära oss av det i efterhand, säger Petronella Bjurling-Sjöberg, patientsäkerhetssamordnare och disputerad intensivvårdssjuksköterska i Region Sörmland.

Petronella är projektledare för en stor samverkansgrupp som forskar på lärdomar från den mest intensiva covid-19-perioden. Tillsammans med sin forskargrupp har hon samlat och analyserat empiriska erfarenheter från olika sammanhang för att förstå och förklara den omställning av hälso- och sjukvården som skedde under pandemin.

– Preliminära resultat visar att arbetsförhållanden, etik och patientsäkerhet påverkades, berättar Petronella. Anpassningar möjliggjorde vård till ett stort antal patienter, och lärdomarna som kom längs vägen kunde vi omsätta till praktik och applicera på en gång. Det ökade även beredskapen för framtida utmaningar.

”Skönt att ha varandra”

Projektet pågår fortfarande och förväntas ge underlag för verksamhetsutveckling som främjar proaktivt patientsäkerhetsarbete, hållbar arbetsmiljö och etiskt förhållningssätt i närtid såväl som förbättrad beredskap inför framtida kriser.

Det här arbetet spänner över olika forskningsfält, vilket gör att flera olika kompetenser behövs. Att samverka över professions-, verksamhets- och organisationsgränser har varit en framgångsfaktor:

– Det har verkligen varit en fördel med en bredd av kompetens och erfarenhet i forskningen, både kliniskt och forskningsmetodologiskt. Perspektiv och insikter från olika organisationer främjar förståelsen av data och så småningom spridningen av resultat och kunskap.

– Det är också skönt att dela arbetsbördan, och sporrande att lära av och stödja varandra när det är tufft. För det har det varit. All forskning går i vågor och stöter på motstånd ibland. Då har det varit skönt att ha varandra.

Forskningen bedrivs i en stor samverkansgrupp där följande personer arbetar med delar där Sjukvårdsregion Mellansverige bidragit med RFR-anslag (i andra delar deltar även kollegor från andra lärosäten och sjukhus):

Medverkande i projektet

Petronella Bjurling Sjöberg, projektledare för forskningsprojektet, medicine doktor, intensivvårdssjuksköterska och patientsäkerhetssamordnare, Region Sörmland
Camilla Göras, medicine doktor, lektor, anestesisjuksköterska, tidigare Region Dalarna och numer Högskolan Gävle
Lena Nordgren, docent, sjuksköterska och forskningshandledare Region Sörmland
Markus Castegren, docent, forskningsansvarig anestesiläkare, Region Sörmland
Malin Lohela Karlsson, medicine doktor, HR-strateg Region Västmanland
Mats Holmberg, docent, utvecklingsstrateg, ambulanssjuksköterska Region Sörmland
Emelie Condén Mellgren, medicine doktor, sjuksköterska, Region Västmanland
Ann-Sofie Källberg, medicine doktor, sjuksköterska akuten, Region Dalarna

Study protocol: Resilient performance in healthcare during the COVID-19 pandemic (ResCOV): study protocol for a multilevel grounded theory study on adaptations, working conditions, ethics and patient safety | BMJ Open

Login