Förnyat och utvecklat sjukvårdsregionalt avtal

Samverkansnämnden har tagit beslut om ett nytt samverkansavtal. Det nya avtalet syftar till att utveckla samarbetet mellan de sju regionerna som ingår. Namnbyte till Sjukvårdsregion Mellansverige ingick också i beslutet.

Det nya samverkansavtalet gäller från 2021, och reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen. Det ger också möjlighet till att utveckla regionala lösningar inom specialområden. Det nya namnet, Sjukvårdsregion Mellansverige, syftar till att tydligare beskriva vad sjukvårdsregionen är.

– Det känns mycket bra att de sju regionerna nu utvecklar det gemensamma avtalet för en mer jämlik hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen. Men också att det skapas bättre förutsättningar för att adressera regionala utmaningar inom exempelvis tillgänglighet och kompetensförsörjning, menar Andreas Svahn (S), ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Innan avtalet träder i kraft vid årsskiftet ska det också godkännas av samtliga regioner i sjukvårdsregionen.

Länk till handlingar, Samverkansnämnden.

Login