Stort intresse för sjukvårdsregional temadag om självskada

Samarbetet inom psykiatrin mellan regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige är en av grundorsakerna till att cirka 500 medarbetare från både regioner och kommuner anmälde sig till den digitala utbildningen i form av en temadag om självskada.
Dagen initierades av den sjukvårdsregionala verksamhetschefsgruppen för psykiatri. Karin Haster, områdeschef psykiatri Region Örebro län, är ordförande för gruppen och inledde dagen med ett brett innehåll. Allt från brukarstyrd inläggning till nivåstrukturering och anpassning av färdighetsträning.
- Utbildningen är väldigt viktig för att stärka patienters och brukares möjlighet till att få evidensbaserad och jämlik vård. Vi behöver samarbeta och lära av varandra för att kunna ge vård och omsorg med hög kvalitet. Utbildningen riktar in sig mot att vi regioner tillsammans med kommunerna arbetar med vård- och insatsprogram som utgår från kunskapsstyrningssystemets nationella programområde Psykisk hälsa.

Psykiatri
Nationell arbetsgrupp självskadebeteende

Login