Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden, RPO (PDF, nytt fönster)

Uppdragsgivare
Samverkansnämndens ledningsgrupp är uppdragsgivare med stöd av kunskapsstyrningsgruppen.

Syfte och uppdrag
Syftet med sjukvårdsregionala programområden i Sjukvårdsregion Mellansverige är att utgöra en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdraget omfattar:
1. Att granska och analysera nya nationella kunskapsunderlag från systemet för kunskapsstyrning som exempelvis personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer, för att bedöma vad som kan eller bör göras gemensamt i sjukvårdsregionen.

2. Att granska och analysera befintliga kvalitetsdata, exempelvis vården i siffror och aktuella kvalitetsregister, för att identifiera oönskade variationer inom sjukvårdsregionen och ge förslag på möjliga gemensamma förbättringsåtgärder. Som stöd för framtagande av data finns till exempel regional samverkansgrupp analys och uppföljning.

3. Att vara sjukvårdsregionens stöd till representant i nationell arbetsgrupp och utgöra personkoppling till regionernas lokala programområden eller motsvarande.

4. Att vara ett forum för att utbyta erfarenheter och lära av varandra för att stärka det sjukvårdsregionala samarbetet.

5. Ta del av motsvarande nationellt programområdes verksamhetsplan och vid behov initiera aktiviteter utifrån ett sjukvårdsregionalt behov.

6. Att vara ett stöd till det nationella programområdet genom att exempelvis bidra med nomineringar till nationella arbetsgrupper.

7. Att utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag från exempelvis ledningsgruppen.

8. Om särskilda behov finns kan RPO bilda arbetsgrupper.

Avgränsningar:
• RPO har inte ansvar för sjukvårdsregionala remissvar om det inte påtalats från ledningsgruppen.
• RPO har, i mån av tid, möjlighet att granska kunskapsdokument som tagits fram utanför kunskapsstyrningssystemet.

Samarbete
Programområdet samarbetar vid behov med andra programområden, samverkansgrupper, berörda verksamhetschefsgrupper eller andra grupperingar. Samarbete med patient/närståendeföreningar ska övervägas, framför allt i arbetsgrupper.

Sammansättning av ledamöter
Varje region ska ha minst en ledamot i programområdet. Sammansättningen ska omfatta relevanta professioner/kompetenser från vårdkedjan. Sjukvårdsregionens nationella ledamot i motsvarande nationellt programområde (NPO) eller nationell samverkansgrupp ska också ingå och vara länken mellan RPO och NPO.

Representant från kommunerna utses av respektive län med hjälp av Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket).

En ordförande föreslås och utses av programområdet för en period om två år i taget. Programområdet kan vid behov adjungera ytterligare medlemmar för att fullfölja uppdragen.

Ordförandens enhet/klinik/division förväntas bidra med administrativt stöd, såsom att skriva minnesanteckningar, hantera bokningar av möten etc. Eventuellt behov av processtöd hanteras separat.

Kostnader
Respektive region/kommun svarar för sina deltagares kostnader för medverkan i programområdet.

Rapportering
Vid programområdets sammanträden ska minnesanteckningar föras och publiceras på angiven plats, alternativt skickas till samordnaren för kunskapsstyrning.

En skriftlig årlig verksamhetsberättelse, med för verksamheten väsentliga parametrar, ska sammanställas till kunskapsstyrningsgruppens samordnare senast den 28 februari efterföljande år.

Löpande avstämning ska ske med kunskapsstyrningsgruppen enligt särskild överenskommelse utifrån ett årshjul.

Login