Vårdförlopp och vårdprogram kompletterar varandra

Den 6 december 2022 hålls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård. I mitten av november avslutades en remissrunda för det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Hur hänger dessa kunskapsstöd ihop?

Fokus i vårdprogrammet är att beskriva den palliativa vårdens innehåll. Här finns konkreta råd för handläggning av symtom, teamarbete runt patient och närstående samt kring kommunikation och närståendestöd.

Vårdförloppet ger en mer övergripande beskrivning av vilka patienter som kan gagnas av ett palliativt förhållningssätt och när i tid olika insatser kan vara aktuella. Som komplement till vårdprogrammet ger vårdförloppet även konkreta verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården, exempelvis
i form av kvalitetsindikatorer och ett kvalitetsunderlag för regioner, kommuner och verksamheter.

Uppdraget att ta fram vårdförloppet kommer från det nationella programområdet (NPO) äldres hälsa och palliativ vård.

– Genom tillägget ”palliativ vård” i namnet på NPO, som gjordes nyligen blir det tydligt att palliativ vård berör alla åldersgrupper. Palliativ vård ges inte bara vid livets slut utan även i tidigare skeden av livshotande sjukdomar, säger Madelene Johanzon, ordförande för NPO äldres hälsa och palliativ vård.

Det finns ett mycket nära samarbete mellan nationell arbetsgrupp (NAG) palliativ vård som tar fram vårdförloppet och Regionala cancercentrum (RCC) som ansvarar för vårdprogrammet. Målet med samarbetet är att nationella dokument rörande palliativ vård ska kunna komplettera varandra och vara samstämmiga.
En dialog har även inletts med Socialstyrelsen inför planerad revision av de nationella riktlinjer som finns för palliativ vård.

– Vi hjälps åt med att föra den palliativa vården framåt, i hela Sverige och vill undvika dubbelarbete i en tid med begränsade resurser, säger Ursula Scheibling, ordförande för NAG palliativ vård.

I vårdprogramgruppen vid RCC ingår därför en formell representant för NAG palliativ vård och i NAG ingår en formell representant för det nationella vårdprogrammet.

Anmäl dig HÄR till webbinariet om vårdförloppet för palliativ vård

Läs mer om NPO äldres hälsa och palliativ vård på SKR:s webbplats:
Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård
Sjukvårdsregion Mellansverige har nationellt värdskap för detta NPO.

Login